Powiat Iławski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.


logasy nowe

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 21 października 2019 r., a zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 31.03.2021 r. Wartość realizowanego projektu wynosi 865 520,08 zł, w tym dofinansowanie UE: 735 692,07 zł.

Przedmiotem projektu jest rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)
w usługach publicznych świadczonych przez Powiat Iławski, poprzez rozwój i wzrost liczby eUsług, wzrost ich zaawansowania, modernizację systemów oraz optymalizację procesów związanych ze świadczeniem usług. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu spraw możliwych do załatwienia  w urzędzie z wykorzystaniem narządzi IT oraz wdrażanie publicznych usług cyfrowych o najwyższych poziomach zaawansowania. Dzięki tak rozbudowanym usługom publicznym świadczonych przez powiat, będzie możliwe, m.in. załatwienie w całości spraw on-line, czy dokonanie ePłatności. Wszystkie oferowane usługi będą dostępne poprzez platformę zintegrowaną z e-PUAP oraz Profilem Zaufanym.

Etapy realizacji projektu:

  1. Zakup usługi inżyniera projektu.
  2. Postępowania przetargowe.
  3. Zakup sprzętu.
  4. Zakup aplikacji do eUsług.
  5. Uruchomienie eUsług.
  6. Szkolenia
  7. Weryfikacja
  8. Audyt polityki bezpieczeństwa.

Projekt jest komplementarny z realizowanym od 30 listopada 2017 r. projektem pn.
„Geodezja 2017 – 2020 – Powiat Iławski” w ramach RPO WiM 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.


www.powiat-ilawski.pl

Fot. pixabay.com