Gratulacje przyjmuje Mirosław Szczypski

Przedstawiciele Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie: Janusz Więcek, Andrzej Samoszuk oraz Mirosław Szczypski, otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Uroczystość odbyła się 11 października w Olsztynie.Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano w dowód uznania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz organizacji i realizacji zadań na rzecz sportu szkolnego.

O najwyższe resortowe odznaczanie dla nich wystąpił Zarząd PSZS w Iławie, upoważniając Grzegorza Grabskiego do złożenia stosownych dokumentów do Ministra Edukacji Narodowej.

 – Dzięki staraniom całego środowiska nauczycieli wychowania fizycznego, trenerom i działaczom sportowym nasz powiat osiąga znaczące wyniki w rywalizacji sportowej i jest w ciągu ostatnich lat w czołówce powiatów województwa warmińsko – mazurskiego – mówi Grzegorz Grabski, prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie. –  Te medale to wyraz dostrzeżenia pracy ich wszystkich, gdyż dzięki wspólnemu wysiłkowi i wsparciu Powiatu Iławskiego nasza młodzież może konkurować ze sobą na sportowych arenach województwa i kraju. Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie planuje kolejne wystąpienia o medale, wyróżnienia i nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i trenerów, na co dzień dbających o wychowanie i sprawność sportową naszych dzieci. Jednocześnie sami odznaczeni swoją postawą i działaniami na rzecz dzieci i młodzieży oraz całego środowiska sportowego zapracowali na ten zaszczyt.


Biografie zawodowe odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej:

JANUSZ WIĘCEK

Janusz Wiecek

Janusz Więcek (na zdjęciu z lewej strony)

  • Posiada 33-letni staż pracy. Rozpoczął pracę  w 1979 roku w Szkole Podstawowej w Kisielicach i  pracował w niej do przejścia na emeryturę do roku 2011. Jest zaangażowanym propagatorem sportu w szkole i w środowisku. Intensywnie działa na rzecz rozwoju bazy sportowej, a w okresach zimowych, w czasie gdy temperatura spadała poniżej zera, przez wiele lat wykonywał przyszkolne, ogólnodostępne lodowisko, poświęcając na to wiele czasu, także w godzinach nocnych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju kultury fizycznej w swojej gminie i powiecie. Będąc radnym pierwszej kadencji i jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kisielicach doprowadził do jej rozbudowy i powstania hali sportowej. W 1998 roku przygotował dokumentację i doprowadził do powstania czterech Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach podstawowych funkcjonujących w na terenie gminy Kisielice. W roku 2008 doprowadził do także powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach. Po powołaniu UKS-ów przygotowywał wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu Kluby te otrzymały sprzęt sportowy, wykorzystywany także na zajęciach lekcyjnych, w postaci stołów tenisowych (12 sztuk), 2 kompl. do piłki ręcznej (4 bramki i 30 piłek) oraz 6 kompl. do koszykówki, o łącznej wartości około 50 tys. zł. W roku 2000, prowadzony przez niego Uczniowski Klub Sportowy „Znicz”, przy Szkolne Podstawowej w Kisielicach, został laureatem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Olsztynie na najlepiej działający UKS w woj. warmińsko–mazurskim. Nagrodą był sprzęt sportowy o wartości 10.609,10 zł. Pozyskany przez niego sprzęt sportowy był przez wiele lat jedynym wyposażeniem oddanej w 1998 roku hali sportowej. W latach 2006 i 2007 był autorem programów do konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu pt. „Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla Uczniów”, dzięki czemu UKS „Znicz” otrzymywał dotację po 30 000 zł przeznaczoną na sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach samorządowych całej gminy oraz naukę pływania. W roku 2007 był autorem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych” dzięki czemu gmina Kisielice otrzymała dotację w wysokości 21 608,00 zł na dowożenie uczniów z całej gminy i zajęcia pozalekcyjne 2 razy w tygodniu. Jest również autorem projektu „Programu Wychowawczego dla Gimnazjów” pt. „Skąd przychodzę, gdzie jestem, dokąd zmierzam” opublikowanym na łamach  wydawanego przez Delegaturę Elbląską Olsztyńskiego Kuratorium Oświaty wydawnictwa „Kształcenie Otwarte”. Jego podopieczni odnosili również sukcesy na niwie sportowej: 1982 rok – półfinał mistrzostw woj. Elbląskiego szkół podstawowych w piłkę ręczną, 2000 rok – wicemistrzostwo woj. Warmińsko – Mazurskiego w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych, Ogólnopolskie Finały Czwartków Lekkoatletycznych: 1999 rok – III miejsce w biegu na 1000 m, 2000 rok – IV miejsce w biegu na 1000 m, 2001 rok – VI miejsce w biegu na 300 m, XI miejsce w biegu na 60 m,  XV miejsce w biegu na 600 m, 2002 rok – II miejsce w rzucie piłką palantową. Od wielu lat jest animatorem życia sportowego młodzieży w gminie Kisielice i powiecie iławskim. Przez wiele lat prowadzony przez niego UKS dzięki dotacjom gminy prowadził współzawodnictwo międzyszkolne w ramach kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Był współtwórcą założenia Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie, którego był przez dwie kadencje przewodniczącym a po rezygnacji z tej funkcji pozostaje bardzo aktywnym członkiem zarządu. W latach 2004 – 2012 był przez dwie kadencje członkiem Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie. Jest piątą kadencję radnym Rady Miejskiej w Kisielicach a czwartą jej Przewodniczącym, aktywnie działając na rzecz rozwoju oświaty. Za swoją działalność sportową otrzymał: 2004 rok – Honorową odznakę „Za zasługi w sporcie szkolnym” przyznaną przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, 2006 rok – odznakę „Zasłużony działacz LZS” przyznaną przez Zarząd Główny LZS, 2008 rok – medal „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” przyznaną przez Zarząd Wojewódzki SZS w Olsztynie.  Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie, za całokształt działalności na rzecz młodzieży i  oświaty, rekomendował Janusza Więcek do Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

MIROSŁAW SZCZYPSKI

Szczypski

Mirosław Szczypski podczas uroczystości przyjmuje gratulacje

  • Od 28 lat wykonuje zawód nauczyciela, od 10 lat w  Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. Jego pracę charakteryzują: zaangażowanie i odpowiedzialność połączone z merytorycznym przygotowaniem do wykonywanego zawodu. Zajęcia przebiegają sprawnie i dynamicznie, w sposób pobudzający aktywność i samodzielność uczniów. Uczniowie są zdyscyplinowani, chętnie wykonują polecenia nauczyciela. Podczas lekcji wykorzystywane są różnorodne i zróżnicowane formy i metody aktywizujące uczniów. Zajęcia prowadzone są w miłej, przyjaznej atmosferze, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i efektywne gospodarowanie czasem lekcji. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów, dokonuje ewaluacji własnych działań. Pełniąc funkcję wychowawcy klasy zawsze starał się poznać zespół klasowy, w tym celu w klasie pierwszej przeprowadzał kwestionariusz wielorakiej inteligencji, który pomagał poznać cechy osobowości uczniów, aby następnie ustalić najskuteczniejsze dla nich strategie uczenia się. Tematyka zajęć  z wychowawcą wynikająca z Programu wychowawczo-profilaktycznego wzbogacana jest o propozycje uczniów. Ściśle współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym i zespołem wychowawczym, którego jest aktywnym członkiem od kilku lat. Każdego roku przygotowuje młodzież do udziału w różnych zawodach sportowych, a jego uczniowie osiągają wysokie wyniki w turniejach na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.  Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców: 23.10.2015 r. – wicemistrzostwo województwa, 27.10.2016 r. – wicemistrzostwo województwa, 24.10.2017 r. – mistrzostwo województwa. Mieszane Biegi Przełajowe: 13.05.2016 r. – wicemistrzostwo Polski szkół budowlanych,  24.04.2017 r. – wicemistrzostwo województwa, 16.04.2018 r. mistrzostwo powiatu, 23.03.2018 r. wicemistrzostwo województwa. Indywidualne Biegi Przełajowe Chłopców: 27.04.2017 r. finał wojewódzki  I, II i III miejsce. Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt: 27.04.2017 r. – wicemistrzostwo województwa, 8.10.2018 r. – mistrzostwo powiatu, 16.10.2018 r. – mistrzostwo województwa. Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce – 29.05.2017 r. –  dwa mistrzostwa województwa, jeden wicemistrz województwa. Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt: 18.123.2017 r. – wicemistrzostwo rejonu,  27.03.2018 r. – finał wojewódzki – III miejsce, 27.11.2018 r. – mistrzostwo powiatu, 17.01.2019 r. II miejsce w rejonie, awans do finału. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt: 6.12.2017 r. I miejsce, 3.12.2018 r. – I miejsce. Bardzo dobre wyniki sportowe uczniowie osiągają nie tylko dzięki efektywnemu uczestnictwu na lekcjach ale również poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych systematycznie przez nauczyciela. Jako nauczyciel wychowania fizycznego wyróżnia się sprawną organizacją imprez sportowych, każdego roku podejmuje cykliczne działania (organizacja i prowadzenie), które wpisały się już w tradycję sportową naszej placówki. Należą do nich: Szkolne Wrześniowe Biegi Przełajowe, Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w Piłce Siatkowej, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Budowlanki, Mistrzostwa Szkoły  w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Szkoły w Halową Piłkę Nożną. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia i akcje organizowane w szkole i poza nią. Od wielu lat jest działaczem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, drugą kadencję pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Jest wieloletnim Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budowlanka” działającego przy naszej szkole. Od września 2018 r. pełni funkcję kierownika kształcenia  zawodowego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu 19.02.2019 r. O Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Mirosława Szczypskiego wystąpił dyrektor Zespołu Szkół im. Boh. Września 1939 roku w Iławie.

ANDRZEJ SAMOSZUK

Andrzej Samoszuk

Andrzej Samoszuk nie mógł uczestniczyć w uroczystości, zdjęcie pochodzi z innego wydarzenia

  • Ma 20 letni staż pracy. Rozpoczął pracę w Zespole Szkół w Lubawie w 1999 r. i pracuje w niej do dziś. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, nauczycielem dyplomowanym jest od 2006 r. W trakcie studiów jak i w okresie późniejszym zdobył dodatkowe uprawnienia, które wykorzystuje w swojej pracy zawodowej: trener II klasy w koszykówce, instruktor windsurfingu, instruktor sportu – lekkoatletyka, instruktor rekreacji ruchowej – pływanie. Dodatkowo posiada uprawnienia sędziowskie i jest czynnym sędzią z piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej i lekkiej atletyki. Andrzej Samoszuk jest zaangażowanym propagatorem sportu w szkole i w środowisku. Od początku swojej pracy zawodowej czynnie uczestniczył w życiu sportowym szkoły (organizacja rozgrywek szkolnych, zawodów sportowych) jak i miasta (trener piłki nożnej dzieci w UKS Copernicus). Od 17 lat prowadzi w Lubawie Amatorską Ligę Tenisa Stołowego, która w miesiącach od października do końca marca każdego roku, co czwartek spotyka się na sali ZS w Lubawie. Jest to inicjatywa skierowana do każdego bez względu na wiek, przyjeżdżają na nią zawodnicy z miejscowości oddalonych nawet o 80 km. Takie zwiększenie zainteresowania spowodowało utworzeniem i zgłoszeniem do rozgrywek III ligi drużyny tenisa stołowego, a uczestnicy ligi co roku zajmują wysokie lokaty w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Ziemi Lubawskiej. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju kultury fizycznej w swojej gminie i powiecie. Od 2007 roku jest członkiem Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – sekretarzem i jednocześnie koordynatorem imprez sportowych. Jako koordynator imprez sportowych w Powiecie Iławskim odpowiedzialny jest za pisanie projektów i pozyskiwanie pieniędzy na realizację tych imprez (w ostatnich 4 latach kwota 61000 PLN), opracowywanie kalendarza imprez sportowych, przeprowadzania, rozliczania zawodów sportowych. Współpracuje z lokalnymi mediami promując rekreację ruchową. Jego aktywna działalność doprowadziła do tego, że coraz więcej dzieci i młodzieży, w tym drużyn z naszego powiatu zaczęła uczestniczyć w zawodach. Coraz więcej zawodów rangi mistrzowskiej odbywa się na terenie naszego Powiatu. Co roku organizowanych jest ponad 30 Mistrzostw Powiatu we wszystkich typach szkół, w których bierze udział corocznie ponad 1700 uczniów. Dodatkowo odbywają się zawody rangi rejonowej, półfinału czy finału wojewódzkiego, a osobą odpowiedzialną za współorganizację jest Andrzej Samoszuk. Zespoły z naszego Powiatu dzięki jego osobistemu działaniu uczestniczyły w finałach Mistrzostw Województwa (piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, LA).Współorganizował także i sędziował zawody rangi Mistrzostw Polski.  W związku z tak prężną i aktywną działalnością  został w 2012 członkiem Zarządu W-M SZS i jest nim już drugą kadencję. Poprzez swoją czynną pracę działa na rzecz rozwoju sportu szkolnego i propagowanie Powiatu Iławskiego na sportowej mapie naszego województwa. Od kilku lat na wojewódzkim podsumowaniu sportowego roku szkolnego widoczny jest wzrost w rankingu naszego powiatu 2015-8, 2016-5, 2017-5, 2018-8, a „nasze” 3 szkoły w 2018 znalazły się w pierwszej dziesiątce. Andrzej Samoszuk poza sukcesami organizacyjnymi również jako pedagog i opiekun osiąga sukcesy w przezwyciężaniu trudności fizycznych i psychologicznych uczniów oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów, szczególnie w sporcie. Jego uczniowie osiągają sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim, m.in.: Im w Województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców SZS – 10.2017 Nowe Miasto Lubawskie, Mistrzostwa Województwa SZS w Indywidualnych Zawodach LA Pasłęk 2016: Im – oszczep chłopców, II m – 200 m chłopców, skok w dal dziewcząt, III m – skok w dal dziewcząt, 100 m chłopców, III m w Mistrzostwach Województwa SZS w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców – 03.2016 Ostróda. Mistrzostwa Województwa LZS w Lekkiej Atletyce – 06.2016 Olecko: I m –  800 m dziewcząt, rzut oszczepem chłopców, II m – pchnięcie kulą dziewcząt, pchnięcie kulą chłopców, III m – skok w dal dziewcząt, skok wzwyż chłopców. Mistrzostwa Województwa SZS w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt, 03.2017 Ostróda – VII m.  Od 2012 roku  A. Samoszuk na terenie swojej szkoły zorganizował i przeprowadził ponad 28 zawodów rangi Mistrzostw Powiatu lub wyższych przyczyniając się wydatnie do rozwoju sportu na lokalnym terenie i wydatnie działając na promocję szkoły i Powiatu Iławskiego. W 2016 roku została przeprowadzona ocena pracy zawodowej i Samoszuk otrzymał ocenę wyróżniającą. Za swoją działalność pedagogiczną i  sportową otrzymał: 2012 – Brązową Odznakę „Za Zasługi Dla Sportu” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. 2013 – Nagroda Starosty za dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 2016 – medal „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego” otrzymana od Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.  Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Iławie, za całokształt działalności na rzecz młodzieży i  oświaty, rekomendował Andrzeja Samoszuka do Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Odznaczonym Panom serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych do aktywnej działalności na rzecz dzieci i młodzieży na niwie sportowej i rekreacyjnej.

www.powiat-ilawski.pl

Fot. Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty