Informujemy o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia  wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na 2020 r.W celu poznania opinii, wniosków i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 59/240/19 z dnia 9 października 2019 r. przekazał do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg  i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 października do 16 października 2019 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostały umieszczone            w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego  w Iławie.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie  ustalenia na 2020r. wysokości opłat   za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia  30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. U. Woj. Warm. – Mazur. z 2018 r. , poz. 1563) wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.


 Z up. STAROSTY

 /-/ Marek Polański

 WICESTAROSTA


Fot. pixabay.com