Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 59/240/19 z dnia 9 października 2019 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.


  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii  organizacji pozarządowych    i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie podanej konsultacji.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 10 października 2019 roku. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia konsultacji.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii,  wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sugestie proszę składać na piśmie, faksem na nr (89) 649-66-00 lub drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiat-ilawski.pl

 

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.


Informacji udziela Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie – Anna Nikczeńska, tel. (89) 649-07-30.


Projekt uchwały do pobrania:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/10/Uchwała-Rady-opłaty-pojazdy-2019.docx

  STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski