Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 58/235/19 z dnia 1 października 2019 r.  zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2020.  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2020.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 3 października 2019 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych
w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Sugestie proszę składać na piśmie, faxem na numer 89/649-66-00 lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-ilawski.pl.

 

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.


Projekt Uchwały do pobrania:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/10/UCHWAŁA-opłaty-statki-na-2020.doc


Informacji udziela Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Maria Jaworska (pok. 112) tel. 89/649 07.

Z up. STAROSTY

 /-/ Marek Polański

 WICESTAROSTAFot. pixabay.com