1. Rezerwy Ministra w liczbie – 7 dotacji – dla osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie lub prowadziły działalność gospodarczą za granicą i po powrocie do kraju nie przepracowały 12-tu miesięcy, maksymalna wysokość wsparcia – 25.000 zł.
 2. Programu Specjalnego w liczbie – 5 dotacji – dla osób, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
 • bezrobotny do 30 roku życia,
 • bezrobotny długotrwale,
 • bezrobotny powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotny niepełnosprawny.

Maksymalna wysokość wsparcia – 20.000 zł.


W ramach programu specjalnego przewidziane jest dodatkowe wsparcie, którego koszty poniesione będą na jedną z niżej wymienionych form:

 1. bonus doradczy w wysokości do 500 zł, na pokrycie kosztów usług doradczych, finansowych, prawnych, itp. dla przedsiębiorców zlecających usługi księgowo-rachunkowe na zewnątrz; w ramach tego wsparcia będzie możliwy także zwrot kosztów poniesionych przez Beneficjenta na zakup  oprogramowania księgowego w przypadku osób decydujących się na samodzielne prowadzenie księgowości, lub
 2. bonus szkoleniowy w wysokości do 1.000 zł, na pokrycie całości lub części kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na kształcenie ustawiczne; finansowanie obejmuje takie formy kształcenia ustawicznego, jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe; tematyka kształcenia powinna być związana z rodzajem prowadzonej działalności; wnioski zostaną zweryfikowane pod względem wysokości poniesionych kosztów w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku; w przypadku kosztów szkolenia znacznie przewyższających obowiązujące na rynku, urząd zastrzega sobie prawo do refundacji części poniesionych kosztów, w wysokości odpowiadającej cenie rynkowej.

  Wnioski o dotację należy składać od 14.10.2019 r. do 15.10.2019 r. Kolejność wpływu wniosków nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Uwaga!
W związku ze zmianą zasad dotyczących przyznawania dotacji prosimy o uważane zapoznanie się z nowym Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
Osoby do kontaktu:
Renata Zielińska nr telefonu: 089 649 55 02 wew. 267
Ewa Dorociak nr telefonu: 089 649 55 02 wew. 279
Załączniki
Komplet dokumentów dotacje dla os. bezrobotnych IX.2019 (zip, 2194 KB

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy, Jakub Kaska

Fot. pixabay.com