Izabela Zięba od 2015 roku jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, jest oligofrenopedagogiem, nauczycielem języka polskiego i historii. 1 października 2019 roku objęła stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych  w Kisielicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach, który działa w ZSR.– Obecnie mieszkam w Iławie, ale od 39 lat jestem związana z Kisielicami – mówi o sobie nowa dyrektor Izabela Zięba. – Decyzja o objęciu stanowiska dyrektora ZSR  ma dwa wymiary: zawodowy i osobisty. Jeden i drugi są nierozłączne. Pracę zawodową rozpoczęłam w 2004 r. jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kisielicach. Od 1 września 2005 r. pracuję w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich  w  Kisielicach. Będąc 14 lat nauczycielem tej placówki poznałam zasady jej funkcjonowania, wiem z jakimi boryka się problemami, mam również swój udział  w jego sukcesach. Ważnym czynnikiem mobilizującym mnie do objęcia stanowiska dyrektora było także przekonanie o konieczności kontynuowania działań rozpoczętych  przez moich poprzedników. Pozostawili oni szkołę wyremontowaną oraz dobrze wyposażoną, ale otwartą na nowe rozwiązania. Wszechstronny rozwój dziecka jest głównym celem pracy każdej szkoły i wszystkie działania powinny służyć jego realizacji. Aby cel osiągnąć, konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników oraz rodziców. Uważam, że nauczyciele ZSR w Kisielicach to dobrze wykwalifikowana, kompetentna, niebojąca się wyzwań kadra pedagogiczna, oddana pracy na rzecz ucznia – to ogromna możliwość i potencjał rozwoju tej szkoły. Wiem, że mogę liczyć na udaną współpracę i wsparcie swoich kolegów – nauczycieli.  I drugi wymiar: ten osobisty. Przestrzeń działania tej szkoły to moja „mała ojczyzna”. Przez 33 lata mieszkałam w Kisielicach, jestem absolwentką ZSR w Kisielicach i właśnie rozpoczęłam 15 rok pracy w tej szkole. Czynniki te sprawiają, że jestem bardzo związana z tą szkołą, jej pracownikami i całą społecznością lokalną.

Zależy mi na tym, by szkoła wzorowo realizowała swoje cele: dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, kształtując osobowość uczniów i przygotowując ich do życia w społeczeństwie. Ponadto chciałabym postawić na aktywność w działaniu, realizować przedsięwzięcia skierowane do uczniów, rodziców i całej społeczności lokalnej. Zespół Szkół Rolniczych to szkoła z historią, duszą i klimatem – zamierzam to pielęgnować. Zależy mi na tym, by uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni przychodzili do szkoły z chęcią, uśmiechem, by widzieli sens w tym co robią, by czuli się jej współgospodarzami i myślę, że to bezpośrednio przełoży się na ich zaangażowanie w naukę i pracę.

Kolejnym ważnym zadaniem, które stoi przed dyrektorem, jako sprawnym  i skutecznym przywódcą, jest dbanie   o dobrą atmosferę, klimat panujący w placówce. Dobra i przyjazna atmosfera sprzyja pracy oraz motywuje do twórczych poszukiwań, służy psychicznemu i fizycznemu zdrowiu i zwiększa wydajność pracy.  Kierowanie pracą Zespołu Szkół Rolniczych to proces złożony z uwagi na wielofunkcyjność placówki, jak również wiele ról jakim musi sprostać dyrektor. Głównym celem i zadaniem Zespołu Szkół Rolniczych, w tym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest przygotowanie przedszkolaków i uczniów do nauki  na kolejnych etapach edukacyjnych oraz właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym. Moim zadaniem i priorytetem jako dyrektora będzie kształcić najmłodsze pokolenie na najwyższym poziomie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb  oraz możliwości, zwracając szczególną uwagę na uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich niepełnosprawności. Będę starała się wyposażyć bazę w dostosowane do potrzeb i nowoczesności pomoce dydaktyczne i najnowsze zdobycze nowoczesnych technologii.


Fot. Archiwum własne