W związku z tym, iż powiaty mają obowiązek zorganizowania świadczeń stomatologicznych w placówkach edukacyjnych przez siebie prowadzonych, informujemy, że jest możliwość zawarcia współpracy miedzy Powiatem Iławskim a gabinetami stomatologicznymi w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży.12 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078). Ustawodawca nałożył na organy prowadzące szkoły obowiązek zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

W porozumieniu określony zostanie sposób organizacji udzielania świadczeń, w tym miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiotem porozumienia będą:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia
 • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
 • współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Powiat Iławski jest organem prowadzącym dla siedmiu zespołów szkół:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących S. Żeromskiego w Iławie,
 • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
 • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
 • Zespół Szkół w Lubawie,
 • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu,
 • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w skład, którego wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kisielicach

Zapraszamy do pisemnego zgłaszania gabinetów stomatologicznych zainteresowanych świadczeniem w/w usług.

Marek Polański, Wicestarosta Powiatu IławskiegoFot. pixabay.com