Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.


 1.  Pomoc będzie przyznana na okres październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.

2.  Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

– jest studentem co najmniej II roku kształcącym się na kierunku lekarskim,

– nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

– nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy w studiach,

– stale zamieszkuje na terenie powiatu iławskiego.

3.  Pomoc może być przyznana na wniosek kandydata.

4.  Do wniosku należy załączyć:

– zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

– zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku,

– oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarza roku.

5. Wnioski wraz załącznikami można składać w sekretariacie (pokój nr 115) Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a do dnia 17 września 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 649 0716 lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Iławie.

Uchwała_ogłoszenie

wniosek