Zgodnie z  § 41 Statutu Powiatu Iławskiego  Przewodniczący: Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Budżet i Finansów  zwołują wspólne posiedzenie czterech komisji Rady Powiatu Iławskiego. Odbędzie się ono 28 sierpnia 2019 roku (środa), o godz. 11.00, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2A.Porządek Posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum w komisjach.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Iławskiego do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – opiniują wszystkie komisje. – ref. N-k wydz. EKSP R. Motylińska.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019 2027 – w zakresie właściwości Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Powiatu B. Szoka.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok – w zakresie właściwości Komisji Budżetu i Finansów – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu iławskiego na rok 2019 –  w zakresie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej  i Bezpieczeństwa –    N-k wydz. OSO M. Jaworska.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski  – w zakresie właściwości Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – ref. N-k Wydz. EKSP R. Motylińska.
  7. Zakończenie posiedzenia

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w zakładzie pracy zgodnie z art. 22 ust.  1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz.511).

www.powiat-ilawski.pl