Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.


 1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 50/204/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.
 2. Ustala się następujące terminy konsultacji:

– rozpoczęcie: 14 sierpnia 2019 r.,

– zakończenie: 20 sierpnia 2019 r.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
  i Promocji, pokój 116), zamieszczenia na stronie internetowej powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń
  w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag
  i propozycji zmian.

Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować
w terminie:

– do  20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.15  w przypadku osobistego dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, 

 – do 20 sierpnia 2019 r.  w przypadku złożenia w placówce pocztowej (decyduje data nadania) na adres:

Zarząd Powiatu Iławskiego

 1. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława

 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i  prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji  na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, tel. 89 649 07 35,
  e-mail: edu@powiat-ilawski.pl.

  z up. Starosty

          /-/ Marek Polański

 


Projekt. zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli

*** Załącznik – projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.