Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 52/212/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


2. Ustala się następujące terminy konsultacji:

– rozpoczęcie: 28 sierpnia 2019 r.,

– zakończenie: 3 września 2019 r.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pokój 116), zamieszczenia na stronie internetowej powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag i propozycji zmian.Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie:

– do  3 września 2019 r. do godz. 15.15  w przypadku osobistego dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, 

 – do 3 września 2019 r.  w przypadku złożenia w placówce pocztowej (decyduje data nadania) na adres:

Zarząd Powiatu Iławskiego

  1. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji  na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz
z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, tel. 89 649 07 35, e-mail: edu@powiat-ilawski.pl.

Załączniki:   Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wniosek w sprawie przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/08/PROJEKT-uchwały-nagrody-w-kulturze-wrzesień-2019.docx

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/08/Projekt-Zał-wniosek-w-sprawie-przyznania-nagrody-w-kulturze-2019.docx

STAROSTA

/-/ Bartosz BielawskiFot. pixabay.com