Przypominamy, że w  związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” oraz budżetu powiatu na 2020 r.:

Powiat Iławski zaprasza do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (ang. non-government organizationOrganizacjami Pozarządowymi, które mogłyby być zawarte w Programie na 2020 r.

Propozycje dotyczące pozafinansowej współpracy należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 03.09.2019 r.  (I piętro, pokój 115).
Powiat informuje również o  możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje te powinny zawierać:

  1. rodzaj i nazwę zadania publicznego,
  2. opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
  3. sugerowany termin realizacji zadania,
  4. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

Propozycje dotyczące zadań publicznych należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 10.09.2019 r. (I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na 2020 r.
WAŻNE!

Zachęcamy do składania propozycji.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:

  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
    (Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
  • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
    (Natalia Mikczyńska – pok. 112, tel. 89/649 08 38).


Informacja skierowana jest do wszystkich Organizacji Pozarządowych działających w Powiecie Iławskim.

organizacje pozarzadoweFotografia z 15 maja 2019 r., kiedy to w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego