Powiat Iławski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 12, Kisielice 14-220.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce(Dz. U. z 2017r., poz. 1597).

1) Wymagane dokumenty zawarte w ofercie nauczycieli i nauczycieli akademickich przystępujących do konkursu:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-stażu pracy pedagogicznej –w przypadku nauczyciela albo

-stażu pracy dydaktycznej –w przypadku nauczyciela akademickiego,

c) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:

-imię (imiona) i nazwisko,

-datę i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo,

-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt b): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowychz zakresu zarządzaniaalbo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 poz. 931) -w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenialekarskiegoo braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1458),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 430)–w przypadku kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracylub oceny dorobku zawodowego,

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r. poz. 1668),

o) oświadczenie, że kandydat ma w pełni zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach.

2) Wymagane dokumenty zawarte w ofercie osób niebędących nauczycielami i nauczycielami akademickimi przystępujących do konkursu:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

c) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:

-imię (imiona) i nazwisko,

-datę i miejsce urodzenia,

-obywatelstwo,

-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt b): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 poz. 931) -w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 11458),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 430) –w przypadku kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicachurodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) oświadczenie, że kandydat ma w pełni zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach.

3) Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie, czytelnie podpisane. Kserokopie oryginałów dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata i zawierać: czytelny podpis, datę i miejsce dokonania poświadczenia.

4) Oferty należy składać w terminie do 26 sierpnia 2019r. do godz. 15:00:

-na piśmie –osobiście lub za pomocą operatora pocztowego w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i nr telefonu kontaktowego z dopiskiem:

”Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach” na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, pok. nr 115,

-w postaci elektronicznej –za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. W temacie należy wpisać ”Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach” a w treści podać numer telefonu kontaktowego.

5) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Powiat Iławski -Zarząd Powiatu Iławskiego z uwzględnieniem trybu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017r., poz. 1587).

6) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostanąpowiadomieni nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia,indywidualnieprzez przewodniczącego komisji konkursowej w formie pisemnej, a w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej powiadomienie będzie przekazane w postaci elektronicznej.

Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski