Zapraszamy na IX sesję  Rady  Powiatu  Iławskiego, która odbędzie się w środę 28 sierpnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie (ul. Andersa 2A), o godz. 12.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027- ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019 – ref. N-k Wydz. OSO M. Jaworska.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski –
  N-k Wydz. EKSP R. Motylińska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Iławskiego do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – ref. N-k Wydz. EKSP R. Motylińska.
 1. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie ze Statutem Powiatu).
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Powiatu.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w zakładzie pracy zgodnie z  22 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2019 roku, poz.511 ze zm.)           

Przewodniczący Rady

/-/Marek Borkowski