Przypominamy, iż w związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” oraz budżetu powiatu na 2020 r. zapraszamy do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w tym Programie.


Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 03.09.2019 r. (I piętro, pokój 115).

Starosta Powiatu Iławskiego:

 1. Informuje o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane
  w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:

 1. rodzaj i nazwę zadania publicznego,
 2. opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
 3. sugerowany termin realizacji zadania,
 4. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

 

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 10.09.2019 r. (I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego.

Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na
2020 r.


Zachęcamy do składania propozycji.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:

 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  (Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
 • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
  (Natalia Mikczyńska – pok. 112, tel. 89/649 08 38).


Fot. pixabay.com