Urząd Pracy w Iławie informuje o naborze wniosków na organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych. Przewidywana liczba stanowisk58.


Prace interwencyjne realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w związku z tym przeznaczone są wyłącznie dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby nisko wykwalifikowane (osoby o niskich kwalifikacjach, tj. bez wykształcenia policealnego lub wyższego).

Prace interwencyjne realizowane będą w formie zatrudnienia na okres 9 miesięcy, w tym: 3 miesiące refundacji + 6 miesięcy zatrudnienia bez dofinansowania urzędu, w dwóch opcjach do wyboru:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (art.51, ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Refundacja następuje w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych (847,80 zł) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną,

 • zatrudnienie w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (art.51, ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Refundacja następuje w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 125 zł) i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.
Prace interwencyjne w wymiarze 1/2 etatu  organizowane są wyłącznie dla osób, które dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków:

 • osoby uczące się w systemie zaocznym,
 • kobiety,
 • osoby, które w latach 2018 i 2019 były uczestnikami prac społecznie użytecznych,
 • osoby niepełnosprawne.

Nabory –  do 10 dnia każdego miesiąca, do wyczerpania środków finansowych.
Prace interwencyjne realizowane są zgodnie z Zasadami realizacji prac interwencyjnych.

Szczegółowe zasady, kryteria oraz druki wniosków o organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych są dostępne w siedzibie urzędu pracy w Iławie, (pok. 10 blok I) jego filiach oraz na stronie internetowej.

Osoba do kontaktu:
Monika Falkowska-Paszynin, tel. 89 6495502, wew. 278
Załączniki

Komplet dokumentów prace interwencyjne III.2019

Treści powiązane


Fot. pixabay.com