Wczoraj, 25 czerwca, w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz w siedzibie PEFRON podpisano umowy na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez Powiat Iławski. Władze powiatu reprezentowali: Starosta Powiatu Iławskiego – Bartosz Bielawski, Wicestarosta – Marek Polański oraz Skarbnik Powiatu – Beata Szoka.


Pierwszy z projektów z kwotą dofinansowania w wysokości 181.668,61 zł. pn. „Doposażenia bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik żywności w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej” realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia br. do 29 listopada br.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 2 nauczycieli tworzonego kierunku technik technologii żywności oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, wprowadzenie nowego zawodu dla którego niezbędne jest dostosowanie 2 pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Projekt realizowany będzie we współpracy szkoły z otoczeniem społ.-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami regionu, na podstawie zawartych porozumień.

Zakres wnioskowanego doposażenia pracowni opiera się o przeprowadzoną inwentaryzację obecnych zasobów i analizę ich przydatności w odniesieniu do tworzonego kierunku edukacji oraz rekomendowanego przez pracodawców niezbędnego wyposażenia.

Projekt uwzględnia także zapotrzebowanie szkoły na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 2 nauczycieli, dostosowanych do wymogów pracowni zawodowych planowanych w projekcie. Pracownie będą znajdowały się na terenie budynku szkoły, na parterze i przystosowane zostaną dla osób niepełnosprawnych.

Projekt poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego ma bezpośredni wpływ na uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej i wpływ na odpowiednie wyszkolenie kadry zawodowej zasilającej lokalny rynek pracy.

Wprowadzenie nowego zawodu w roku szkolnym 2019/2020 technik technologii żywności nie będzie odbywało się przy jednoczesnym wygaszaniu zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Wprowadzony zawód wymaga wyposażenia specjalistycznego, nowych technologii, których obecnie nie ma. Zostaną one zakupione w ramach projektu. Pracownia analiz żywności służyć będzie także

do realizacji zajęć z innych przedmiotów np. z przedmiotu rozszerzonego – chemia, który będzie realizowany w ramach tworzonego kierunku.

Druga umowa dotyczy projektu pn. „ Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I”. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 2.707.924,00 zł. Inwestycja już ruszyła, a zakończenie prac z nią związanych planuje się na lipiec 2021 r.

Celem dofinansowania jest budowa kompleksowej inwestycji pn. ,,Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego” z przeznaczeniem na szkołę dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Obecnie fizycznie szkoła mieści się w trzech budynkach w Iławie przy ul. Kościuszki 23A i ul. Mierosławskiego 10A oraz w Suszu przy ul. Iławskiej. Taka sytuacja nie sprzyja budowaniu dobrych relacji wewnątrzszkolnych, nie konsoliduje społeczności szkolnej.

Zabudowa będzie dostosowana do potrzeb z różnymi dysfunkcjami tzn. wybudowana tak, aby nie posiadała żadnych barier architektonicznych, które ograniczałyby dostęp do korzystania z niej. Wyposażenie w odpowiednie sprzęty rehabilitacyjne i stworzenie warunków do objęcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej różnymi formami pomocy bezpośredniej (terapie, rehabilitacje itp.) pozwolą znacznie podnieść komfort pracy nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi, a w ślad za tym podnieść jakość pracy Ośrodka. Celem najważniejszym jest nawiązanie relacji przez uczniów z dysfunkcjami ze środowiskiem ludzi zdrowych, (przystosowanie do życia w społeczeństwie), bo dobre relacje człowieka niepełnosprawnego z otaczającym go światem są podstawą odnalezienia swojego miejsca na ziemi w życiu dorosłym.