OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego.


 1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 42/174/19 z 11 czerwca 2019 r. przekazuję do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego .
 2. Ustala się następujące terminy konsultacji:

– rozpoczęcie: 12 czerwca 2019 r.,

– zakończenie: 18 czerwca 2019 r.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
  i Promocji, pokój 120), zamieszczenia na stronie internetowej powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag i propozycji zmian.

Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie:

– do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.15 w przypadku osobistego dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,

– do 18 czerwca 2019 r. w przypadku złożenia w placówce pocztowej (decyduje data nadania) na adres:

Zarząd Powiatu Iławskiego

 1. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz
  z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Jadwiga Kolman – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a,
  14-200 Iława, tel. 89 649 07 35, e-mail: edu@powiat-ilawski.pl.

Załącznik – projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego.

POWIAT IŁAWSKI IV projekt uchwały o sieci

proj. V 2019 r. POWIAT IŁAWSKI nowy plan sieci