Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza możliwość zgłaszania przez działające na terenie powiatu iławskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie. W związku z opublikowaniem 10 maja br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2438)  Ogłoszenia Starosty Iławskiego z dnia 8 maja 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych osoby zainteresowane mogą składać swoje kandydatury 31 maja br. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie, pok. 115 (I piętro), 14-200 Iława, ul Andersa 2a w godzinach pracy Starostwa lub przesłać pocztą na ww. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu kandydatury.

Wzór formularza zgłoszenia kandydata dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro pok. 112), ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie powiatu iławskiego www.powiat-ilawski.pl.

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Załącznik Nr 2 do ogłoszenia