W czwartek, 30 maja, o godz. 10:00, w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Program przewiduje 14 punktów obrad.  Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2018 rok.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2018 rok
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Iławskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala
  im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady Społecznej Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania, terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Zalewo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych pobierającym naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego programu wyrównywania szans edukacyjnych  młodzieży będącej uczniami branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez powiat iławski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Iławskim  oraz miastem Kopyczyńce na Ukrainie.