Kilkadziesiąt rowerów różnego typu – od sportowych, po damki, sprzęt elektroniczny (telefony, laptopy), portfele (z pieniędzmi i bez), gotówka, biżuteria – to tylko część przedmiotów, które znajdują się w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Iławie.

Czekają one na swoich właścicieli. Jeśli zatem zgubiłeś swoja własność na terenie Powiatu Iławskiego jest duże prawdopodobieństwo, że czeka ona na Ciebie w naszym Biurze Rzeczy Znalezionych.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH POSZUKUJE WŁAŚCICIELI RZECZY ZNALEZIONYCH w 2019 roku
L.P
PRZEDMIOT
DATA PRZEKAZANIA DO BIURA
1
Telefon HUAWEI
15.01.2019
2
Rower
15.01.2019
3
Telefon HUAWEI
17.01.2019
4
Telefon LG
17.01.2019
5
Telefon SAMSUNG
17.01.2019
6 Telefon SAMSUNG 15.02.2019
7 Rower 21.02.2019
8 Zestaw kart pamięci 21.02.2019
9 Telefon SAMSUNG 25.03.2019
10 Telefon SAMSUNG 02.04.2019
11 Telefon HTC 08.04.2019
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH POSZUKUJE WŁAŚCICIELI RZECZY ZNALEZIONYCH W 2018 ROKU
L.p. Przedmiot Data przekazania do Biura
1 Laptop 21.02.2018
2 Telefon Huawei 22.02.2018
3 GymForm 29.03.2018
4 Pieniądze 03.04.2018
5 Telefon Telefunken 10.04.2018
6 Telefon Iphone 16.05.2018
7 Telefon Huawei 21.05.2018
8 Złota obrączka ślubna 21.05.2018
9 Telefon Iphone 24.05.2018
10 Telefon Samsung 24.05.2018
11 Portfel damski 05.06.2018
12 Telefon LG 11.06.2018
13 Wiatrówka 12.06.2018
14 Telefon LG 18.06.2018
15 Telefon Samsung 18.06.2018
16 Rower 11.07.2018
17 Telefon Samsung 12.07.2018
18 Telefon LG 17.07.2018
19 Rower
19.07.2018
20 Telefon Nokia 01.08.2018
21 Rower 06.08.2018
22 Rower 14.08.2018
23 Pieniądze 16.08.2018
24 Telefon ASUS 11.09.2018
25 Telefon MI 12.09.2018
26 Telefon Nokia 12.09.2018
27 Telefon Samsung Galxy Grand Prime 27.09.2018
28 Telefon Samsung Galaxy S8 27.09.2018
29 Portfel z pieniędzmi 25.10.2018

Aby odzyskać przedmiot należy jednak wykazać, że jest się jego właścicielem.  Jak to zrobić? Należy określić jaka rzecz lub rzeczy zostały zagubione – opisać tę rzecz, np. jej charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne. Można także przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia). Należy podać wszelkie szczegóły dotyczące okoliczności zgubienia danego przedmiotu – m.in. czas i miejsce.


BIURO  RZECZY  ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa, pokój 113 
(I piętro)
tel. (89) 649-07-42

Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Iławie, tj. od 715 do 1515.


Podstawa prawna funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych:
1.    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
2.    Art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


 WŁAŚCIWOŚĆ STAROSTY LUB INNYCH PODMIOTÓW w sprawach rzeczy znalezionych

  1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
  2. Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
  3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
  4. Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne  lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.
  5. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
  6. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

 ZASADY NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY ZNALEZIONEJ

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.


 DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH PRZYJMOWANE SĄ RZECZY ZNALEZIONE NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYJĄTKIEM:

1. Rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach lub w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną właściwemu zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego.

2. Sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentów wojskowych oraz rzeczy, których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadawcza, dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i inne dokumenty podróży, KTÓRE NALEŻY ODDAĆ NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTCE POLICJI.

Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  1. Jaka(-ie) rzecz(-y) została zgubiona(-y), opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne.
  2.  Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.


Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz potwierdzający przyjęcie przez biuro znalezionej rzeczy.

Dokumenty do pobrania:

>>Wzór protokołu <<

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych<<

Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Iławie, tj. od 715 do 1515.

www.powiat-ilawski.pl

Fot. Pixabay.com