Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 36/156/19 z dnia 07 maja 2019r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

3. Termin konsultacji

Rozpoczęcie konsultacji – 08 maj 2019 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Sugestie proszę składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprilawa.pl

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu iławskiego, a w szczególności organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu iławskiego. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

Projekt Programu do pobrania.

Uchwała  

Uchwala_Zarzadu_konsultacje

Informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – Jolanta Rynkowska, ul. Andersa 3a, pokój nr 16, tel. 89 6490450

Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski