Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego informuję, iż 24 kwietnia 2019 r. zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu aktu prawa miejscowego. Konsultacje odbyły się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. W wyznaczonym do składania opinii
i wniosków terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag. Informacja
z przeprowadzonych konsultacji zgodnie z Regulaminem konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego przyjęta została przez Zarząd Powiatu Iławskiego.

 

Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski