Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiecie iławskim  na rok  szkolny  2019/2020 odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Szczegółowe oferty poszczególnych szkól dostępne są na stronie: https://nabor.pcss.pl/ilawa

Wniosek do pobrania dostępny będzie od 6 maja 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników oraz klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
– branżowych szkół I stopnia.

Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym   Terminy
Ogłoszenie na stronie internetowej szkoły informacji o naborze 15.04.2019r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(art. 20a i art. 20f Ustawy o systemie oświaty)
06.05.2019r. 14.06.2019r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 21.06.2019r. 25.06.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 02.07.2019r. godz. 14.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole – w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły (art. 20 f ust. 1 pkt 2  Ustawy
o systemie oświaty)
do 4 lipca 2019 r.
Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 10.07.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły
(art. 20zc ust.3  Ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem
art. 20zc ust.6-9  Ustawy o systemie oświaty)
11.07.2019r. godz. 14.00

fot. pixabay.com