Całkowita wartość projektu: 2 095 855,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 772 250,83 zł
Dofinansowanie: 1 506 413,21 zł
Wkład własny: 589 441,79 zł

Z radością informujemy, iż dobiegła końca realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 10 października i było połączone z oddaniem do użytku Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. Zadanie zrealizowano w ramach Osi priorytetowej 8 „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt przygotowano i zrealizowano we współpracy z Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Jest to kolejna ważna inwestycja Powiatu realizowana na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie.

 

Głównym celem zadania jest „Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe poprzez udostępnienie przestrzeni publicznej do świadczenia usług medycznych”. Obszary obejmowane rewitalizacją to nie tylko zniszczone budynki lecz również przestrzeń, której można nadać nowe funkcje. Po wybudowaniu przez Powiatowy Szpital w Iławie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala
w Iławie wraz z budową lądowiska” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, Działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”) samorząd powiatu postanowił zagospodarować teren po lądowisku i przystosować na potrzeby rehabilitacji. Właściwe zagospodarowanie terenu wokół nas, w tym wyposażenie w obiekty infrastruktury społecznej to ważne zamierzenie mające na celu stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju oraz poprawy życia mieszkańców. Dzięki nadaniu przestrzeni wokół szpitala nowych walorów funkcjonalnych i estetycznych podniesiona została atrakcyjność społeczna tego terenu. Inwestycja będzie służyła jako miejsce rekreacji i wypoczynku pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających.

Wykonawcą inwestycji była firma NOVUM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno. Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania robót budowlanych w projekcie wyniósł 2 069 000,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Nadzorowanie i Projektowanie Marcin Jastrzębski, ul. gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława. Inspektor nadzoru został wybrany zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Starostwie Powiatowym. Pełny zakres przedsięwzięcia dotyczył zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym wykonaniem przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego, telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano nasadzenia krzewów, niskiej i wysokiej zieleni oraz średniowysokich drzew. Zagospodarowanie przestrzeni objęło również wyposażenie w obiekty małej architektury, takie jak drewniane altany ogrodowe oraz ławki parkowe. W ramach prac sanitarnych wykonano ściany wodne z niecką, jak również system nawadniania zieleni. Teren został wyposażony w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych w postaci profesjonalnej, wielostanowiskowej stacji do treningów typu crossfit. By móc korzystać z obiektu wieczorową porą wykonano oświetlenie niskie i wysokie. Co istotne, obiekt jest monitorowany. Przygotowano również 18 dodatkowych miejsc parkingowych. Zastosowane materiały, wyposażenie, nachylenie terenu, szerokość ścieżek są przystosowane do poruszania się osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w tym osób z niepełnosprawnością.

Projekt bezpośrednio odnosi się do dążenia przez samorząd powiatowy do podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu iławskiego. Inwestycja ma służyć rozwojowi wysokiej jakości usług medycznych, w tym podniesieniu standardu świadczenia usług rehabilitacyjnych. Realizacja projektu jest kolejnym dowodem na skuteczne wykorzystanie przez samorząd powiatowy pomocy unijnej, która ma przełożenie w trwałym rozwoju naszego regionu.

Aktualności

Starostwo Powiatowe w Iławie

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,

tel. (89) 649 07 00
fax. (89) 649 66 00

e-mail: starostwo[@]powiat-ilawski.pl
            sekretariat[@]powiat-ilawski.pl

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek – piątek: 7:15 – 15:15

KASA:
poniedziałek: 7:45 – 15:40
wtorek – piątek: 7:45 – 14:30

Facebook