Wartość projektu ogółem: 2 027 703,14 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 027 703,14 zł
Kwota dofinansowania: 1 824 932,82 zł (UE: 1 723 547,66 zł, budżet państwa: 101 385,16 zł)
Wkład własny Powiatu: 202 770,32 zł

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w 3D” jest realizowany przez Powiat Iławski w ramach
Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa
o dofinansowanie Projektu została podpisana 7 sierpnia 2018 r.

Celem Projektu jest podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Wykonanie Projektu zaplanowano od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r., a jego realizatorami są dwie powiatowe jednostki oświatowe – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

W Zespole Szkół w Iławie powstaną 2 pracownie do nauki zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej (pracownia modelowania i drukowania cyfrowego oraz pracownia projektowania graficznego), jak również 1 pracownia teoretycznej nauki zawodu technik przemysłu mody (pracownia projektowania i modelowania ubiorów), natomiast w PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie praktycznej nauki zawodu technik przemysłu mody. Doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny, nowoczesny sprzęt informatyczny, wysokiej klasy maszyny i urządzania poprzedzone zostanie wykonaniem prac remontowych i adaptacyjnych, tak by stworzyć ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością. Pracownie zostaną doposażone w sprzęt, maszyny
i urządzenia o wartości ok. 1 mln 600 tys. zł. W ramach zadania zostaną zorganizowane szkolenia dla 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji TIK w nauczaniu, znajomości specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz wyższych umiejętności praktycznych dostosowanych do wymogów pracowni zawodowych utworzonych w projekcie.

Zamierzenie projektowe poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego wywrze bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia, uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej, jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej wychodzącej na rynek pracy. Projekt sprzyja intensyfikacji współpracy szkół z przedsiębiorcami ponieważ program nauczania praktycznego zostanie uspójniony z wymaganiami naturalnych warunków pracy, rekomendacjami przedsiębiorców, z którymi podpisane zostały stosowne porozumienia o współpracy.

Aktualności

Starostwo Powiatowe w Iławie

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,

tel. (89) 649 07 00
fax. (89) 649 66 00

e-mail: starostwo[@]powiat-ilawski.pl
            sekretariat[@]powiat-ilawski.pl

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek – piątek: 7:15 – 15:15

KASA:
poniedziałek: 7:45 – 15:40
wtorek – piątek: 7:45 – 14:30

Facebook