W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” oraz budżetu powiatu na 2017 r. zapraszamy do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2017 r. Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 24.08.2016 r.
Informujemy również o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 02.09.2016 r.
Zachęcamy do składania propozycji.