Rusza realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”

FU RP logo rozwoj

Informujemy, iż 26.01.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w projekcie i rusza realizacja długo wyczekiwanego przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu po byłym lądowisku dla helikopterów. Wykonawcą inwestycji jest firma NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie. Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia czwartego postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Trzy wcześniejsze postępowania zostały unieważnione ponieważ każdorazowo złożone oferty znacznie przekraczały zabezpieczone na ten cel środki w budżecie. Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana na terenie Powiatowego Szpitala w Iławie. Projekt będzie służył jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających.

„Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”

FU RP logo rozwoj

Wartość projektu ogółem: 1 815 757,71 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 815 757,71 zł
Kwota dofinansowania: 1 543 394,05 zł
Wkład własny Powiatu: 272 363,66 zł

   Projekt realizowany jest przez Powiat Iławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 czerwca 2017 r.  Projekt został przygotowany we współpracy z Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego
w Iławie.