V Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP28 marca (czwartek) o godz. 12:00 w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Wręczenie dyplomów dotyczących  przyznania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uczniom branżowych szkół I stopnia z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych.
2.    Wręczenie sportowcom listów gratulacyjnych.
3.    Informacja Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie dotycząca zbycia aktywów trwałych oraz zakupu i przyjęcia darowizn nowej aparatury i sprzętu medycznego za rok 2018.
4.    Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2018.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2018 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6.    Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za rok 2018.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2018.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego”.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu na rok 2019.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.