Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek20 marca (środa) o godz. 12:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Proponowany porządek posiedzenia zakłada m.in.:
1.    Zaopiniowanie informacji Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie ze zbycia aktywów trwałych oraz zakupu i przyjęcia darowizn nowej aparatury i sprzętu medycznego
za rok 2018 (II część informacji).
2.    Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji, a także informacja
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2018.
3.    Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2018.
4.    Zaopiniowanie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie iławskim za 2018 rok.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR
w Iławie za rok 2018 i wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2019.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na rok 2019.