Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” ma nowy Zarząd. Prezesem została Jolanta Szalkowska

F szafrynaStowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” powołało w środę 13 marca, nowy Zarząd. Prezesem została Jolanta Szalkowska,wiceprezesem Michał Szczypiński a skarbnikiem pozostaje Krystyna Szafryna-Żęgota.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia:

1.    Prezes - Jolanta Szalkowska
2.    Wiceprezes - Michał Szczypiński
3.    Skarbnik - Krystyna Szafryna- Żęgota

Komisja Rewizyjna:
1.    Przewodniczący- Marcin Żebrowski
2.    Członek Komisji- Wojciech Zieliński


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk”
zaprasza osoby z zaburzeniami psychicznymi, ich rodziny i opiekunów do udziału w projekcie „KLUB AKTYWNŚCI”.

Zadanie realizowane będzie poprzez:
1) Grupy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2) Grupy edukacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów, przyjaciół i sympatyków.
3) Grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
4)Terapię ruchową.
5) Zajęcia rekreacyjno- sportowe.
6) Zajęcia kulinarne.
7) Zajęcia praktyczne przy komputerach.
8) Poradnictwo socjalne i prawne
9) Spotkania integracyjne (- wspólne gry i zabawy, wyjścia do kina, wspólne grillowanie- impreza plenerowa,  wycieczka,, spotkanie wigilijne).

 Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek, w godz. 15.30- 18.00, do siedziby Stowarzyszenia, przy ulicy 1 Maja 6 C w Iławie.
    Projekt jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.
Natomiast realizowany jest we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie.
Projket, który będzie realizowany został napisany przez aktualna prezes Stowarzyszenia Jolantę Szalkowska i Krystynę Szafrynę-Żęgotę, skarbnika Stowarzyszenia.


Plan działań Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk” na lata 2019- 2022:


1.    Prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym tworzenie grup samopomocowych, grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, przyjaciół- Klub Aktywności.

2.    Polepszanie warunków bytowych, kulturalnych, rekreacyjno– wypoczynkowych uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie.

3.    Wsparcie organizacyjne i finansowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Iławie i ich rodzin – w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć (klubowych) w godzinach popołudniowych, wyjazdów, imprez integracyjnych, itp. na rzecz uczestników Domu.

4.    Podejmowanie działań sprzyjających integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację min:
-  zabawa andrzejkowa dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu iławskiego,
- wsparcie Małego Festiwalu Filmowego w Zalewie, zorganizowanego w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja  Ty i Ja”.
- spotkania integracyjne, kulturalne, edukacyjne, hobbystyczne itp.

5.    Pozyskiwanie i gromadzenie środków na rozbudowę budynku Ośrodka Wsparcia Stowarzyszenia „ Promyk” oraz pozyskiwanie innych środków finansowych i rzeczowych na realizację celów statutowych.

6.    Prowadzenie kampanii związanej z przekazywaniem 1 % podatku dochodowego.

7.    prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,
w zakresie prowadzonej przez nich działalności w sferze zadań publicznych, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

8.    Podnoszenie kompetencji członków Stowarzyszenia i osób z niepełnosprawnościami poprzez udział min. w szkoleniach, konferencjach itp.

www.powiat-ilawski.pl

Na zdjęciu nowy Zarząd Stowarzyszenia "Promyk": prezes Jolanta Szalkowsk, wiceprezes Michał Szczypiński, skarbnik Krystyna Szafryna- Żęgota

F szafryna