W rodzinie siła – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło nowy projekt

plakat PCPR"Powiat Iławski stawia na rodzinę" - to tytuł projektu, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. Chodzi w nim głównie o zwiększenie dostępności do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 120 osób z rodzin zastępczych (w tym osób niepełnosprawnych) z powiatu iławskiego oraz ich otoczenia – rodzin biologicznych i dzieci biologicznych z rodzin zastępczych. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowana ścieżka wsparcia obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia.

Projekt realizowany wspólnie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych „Powiat Iławski stawia na rodzinę”, w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Czas trwania projektu: 2019-01-02 – 2020-12-31


Całkowita wartość projektu: 1 174 164,62 zł, w tym wkład własny Powiatu 72 000,00 zł
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 120 osób z rodzin zastępczych ( w tym osób niepełnosprawnych) z powiatu iławskiego oraz ich otoczenia – rodzin biologicznych i dzieci biologicznych z rodzin zastępczych. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowana ścieżka wsparcia obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia:


a) dorośli:
- warsztaty psychologiczne (grupowe)
- doradztwo psychologiczne (indywidualne)
- doradztwo pedagogiczne
- doradztwo terapeutyczne
- doradztwo zawodowe


b) dzieci
- indywidualne diagnoza - psycholog
- zajęcia socjoterapeutyczne – zajęcia na świetlicy
- kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu, integracja ze środowiskiem - zajęcia po świetlicy


c) rodziny
- piknik
- wsparcie konsultanta
- obozy letnie


Ponadto projekt jest ukierunkowany na prewencję dysfunkcji oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy poprzez wzmocnienie wiary we własne możliwości, poprawę samooceny oraz wyposażenie uczestników w umiejętności i postawy umożliwiające samodzielne radzenie sobie z wyzwaniami życiowymi.
Projekt ma też przyczynić się do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych dzięki zmianie stereotypów i sposobu postrzegania jako osób mniej aktywnych i zaangażowanych w życie społeczne oraz przyczyni się do ich integracji ze społecznością lokalną i do rozwoju kompetencji społecznych.
Działania projektowe są ukierunkowane na wsparcie powrotu dzieci przebywających w pieczy zastępczej do rodzin naturalnych (biologicznych), a w tych przypadkach, gdzie jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka.

Rekrutacja.

W projekcie biorą udział – niezawodowe lub spokrewnione rodziny zastępcze (rodzice zastępczy, dzieci w pieczy, otoczeniem danej rodziny - rodzice biologiczni i dzieci biologiczne rodziców zastępczych).
W ramach projektu zostanie wyposażona jedna z sal w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w sprzęt niezbędny do prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców (m.in.: rzutnik multimedialny, bezprzewodowy zestaw VHF, gry planszowe, telewizor, komputer z oprogramowaniem, projektor, miniwieża, zestaw gier stolikowych i gier psychologicznych, plansza edukacyjna, materace do zajęć grupowych, wieszak, zestaw do przerw lunchowych, lustro z montażem, artykuły biurowe i szkolne, testy psychologiczne i testy na inteligencję, krzesełka, biurko, regały, pufy do siedzenia, sofa).

plakat PCPR