Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2019 rok

ksiki wiedzaZespół Szkól im. Konstytucji 3 Maja w Iławie uzyskał wsparcie w wysokości 12.000 złotych na zadania związane z promocją i wspieraniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W związku z posiedzeniem Zespołu opiniującego wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych, powołanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, wsparcie finansowe wraz z wysokością dotacji przyznano Zespołowi Szkól im. Konstytucji 3 Maja w Iławie w wysokości 12.000,00 złotych.
Szkoła, która uzyskała wsparcie finansowe jest zobowiązana do:
1) zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
2) podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznym bibliotekami pedagogicznymi w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo,
3) zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
4) uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
5) zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
6) dostosowania organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im. wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich,
7) uwzględnienia potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.