Można już składać wnioski o nagrody w kulturze i sporcie

nagrodaZarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2019 roku można składać wnioski o nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

Wnioski można składać:

1. za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
2. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z budżetu powiatu

Wnioski składać mogą:
a) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski,
b) kluby sportowe lub związki sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
c) stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
d) radni Rady Powiatu Iławskiego.

Nagrody mogą zostać przyznane:
1) zawodnikom za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
2) zawodnikom niepełnosprawnym, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
3) trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz
rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie iławskim,
4) działaczom sportowym, których wkład jest istotny dla rozwoju sportu w powiecie iławskim.

Nagrodę za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może otrzymać zawodnik lub trener zawodnika, który zamieszkuje na terenie powiatu iławskiego i godnie reprezentuje powiat iławski.

Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury z budżetu powiatu.

     
Wnioski składać mogą:
a) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski,
b) instytucje artystyczne mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
c) organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną,
    upowszechnianiem i ochroną kultury, mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,
d) radni Rady Powiatu Iławskiego.

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydata w dziedzinie:
    1)    twórczości artystycznej:
-    podtrzymywanie twórczości ludowej - regionalnej,
-    kultywowanie folkloru lokalnego,
-    promowanie ziemi powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce,
-    reprezentowanie powiatu iławskiego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym,
    2)    upowszechniania i ochrony kultury:-    organizowanie spotkań kulturalnych,
-    promowanie ludzi kultury ziem powiatu iławskiego,
-    edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
-    ochronę kultury powiatu iławskiego.
        
Nagroda może być przyznana:
a) osobom fizycznym zamieszkującym na terenie powiatu iławskiego,
b) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie powiatu iławskiego.

    
Szczegółowe warunki, w tym wzór wniosku, określone są w uchwale Nr XLVII/359/18 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4642/


Uchwały, w tym wzory wniosków w załączenikach:

 

Wzór wniosku  - kultura

Wzór wniosku - sport (sportowiec)

Wzór wniosku - sport (trener)

 

Uchwała Rady Powiatu Iławskiego - w dziedzinie sportu

Uchwała Rady Powiatu Iławskiego - w dziedzinie kultury