Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

budynek1Ogłoszenie
 
Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 
1. Pomoc będzie przyznana na okres   październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.
2. Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
-  jest studentem co najmniej II roku  kształcącym się na kierunku lekarskim,
-  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy  materialnej,
- nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy  w studiach,
-  stale zamieszkuje na terenie powiatu iławskiego.
3. Pomoc może być przyznana na wniosek kandydata.
4. Do wniosku należy załączyć:
- zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
- zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki  poprzedzający złożenie wniosku,
- oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym  nie  korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarza roku.
5. Wnioski wraz załącznikami można składać w sekretariacie (pokój nr 115) Starostwa Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a do dnia 17 września 2018r.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 649 0716 lub w pokoju nr 120 Starostwa Powiatowego w Iławie.
 

Załączniki