Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

budynek113 czerwca (środa), o godz. 13.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy za pięć miesięcy 2018 rok.
2.    Korekta limitu środków na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
w 2018 roku.
3.    Zaopiniowanie postanowień Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Iławie.
4.     Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji programów specjalnych. Zaopiniowanie zmian do nowego programu specjalnego dla osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy Art. 49 (2018).
5.    Informacja w zakresie zatrudnienia cudzoziemców na lokalnym rynku pracy.
6.    Przedstawienie protokołu z dnia 16.04.2018 r. z głosowania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy
o umorzenie zadłużenia powstałego w wyniku niewłaściwej realizacji umowy
o doposażenie stanowiska pracy oraz wniosku przedsiębiorcy o umorzenie odsetek ustawowych od należności w związku z wypowiedzeniem umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanej osoby bezrobotnej do 30 roku życia.
7.    Zaopiniowanie wniosku w sprawie o umorzenie zadłużenia powstałego w wyniku niewłaściwej realizacji umowy nr 9400/19/2005 dotyczącej zorganizowania
i finansowania prac interwencyjnych.