Posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek19 kwietnia (czwartek), o godz. 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Porządek obrad przewiduje m. in.:
1. Analizę wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie spraw dot. właściwości Komisji i wydanie opinii komisji.
2. Informację o stopniu realizacji Programu rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego za 2017 rok.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2017 w zakresie dot.: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora Szpitala.