„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim”

konferencja projektForum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa warmińsko-mazurskim realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.
Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (min. 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba).
W ramach projektu planowane są:
1. Szkolenia dla kadry kierowniczej (72 godz. szkolenia w trzech modułach), trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia 2018 r. do września 2018 r. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników.
2. Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w placówce, w której są zatrudnieni – w okresie 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Proces będzie wspierany przez doradców oraz w ramach zorganizowanych sieci współpracy. Każdy uczestnik otrzyma 24 godz/os. indywidualnego doradztwa wspomagającego w miejscu pracy. Zadaniem doradcy będzie pomoc uczestnikom przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów, organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, wskazuje literaturę przedmiotu, przykłady dobrych praktyk.
Z projektu wykluczeni są: dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących.


Strona MEN: https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/aktualizacja-zestawienia-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem 
Termin rozpoczęcia rekrutacji – 28 lutego 2018 r.
Rekturacja została przedłużona do 20 kwietnia 2018 r.
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/