Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie informuje, że od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zależności od wieku osoby niepełnosprawnej.
Zaplanowane w ramach projektu działania przyczyniają się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpływają na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdrowia a w dalszej perspektywie na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczynia się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:
• prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji i terapii,
• zwiększenie dostępu do specjalistów.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośredni w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Maja 5A, pok. Nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.00 – 17.00.
Więcej informacji i dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.psouu.ilawa.pl
Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu udziela p. Marian Wilkowski tel. 505 075 931 lub 89 649 79 49.

plakat ZRT2