XXX Sesja Rady Powiatu Iławskiego

budynek18 marca (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Iławskiego.
Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek18 Marca (środa) o godz. 12.45 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Posiedzenie poświęcone zostanie zaopiniowaniu projektu uchwały na XXX sesję Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek17 marca (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
Posiedzenie poświęcone zostanie ustawie o sieci szpitali wchodzącej w życie 1 października 2017 roku.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek121 lutego o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie

odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony

Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

1.informacja dot. otwartego konkursu ofert zadań do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,

2.zaopiniowanie projektu uchwały na XXIX Sesję RP w sprawie przyjęcia cennika usług portu śródlądowego w Iławie.