INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt. Akcja profilaktyczna promując

Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 04.07.2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 176/814/17 z dnia 7 lipca 2017 r. uznał celowość realizacji ww. zadania. Na podstawie § 3 ust. 12 Uchwały Nr 169/799/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłosić uwagi do oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.
Informacji w sprawie udziela Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Maria Jaworska (pok. 112) tel. (089) 649 07 20.