Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt.: „Środowisko – to My” złożonej przez Stowarzyszenie Iławska Straż Rybacka

Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 21 września 2018 r. Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą
Nr 254/1226/18 z dnia 25 września 2018 r. uznał celowość realizacji ww. zadania.

Na podstawie § 3 ust. 12 Regulaminu postępowania przy ocenie ofert składanych przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podstawowe kryteria celowości realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 169/799/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert - zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłosić uwagi do oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie (pok. 304 i 303) tel. (089) 649 07 81, (089) 649 07 78.

Załącznik

Informacja o możliwości zgłaszania uwag

do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pt. Akcja profilaktyczna promująca zdrowie i profilaktykę antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton życiowy” złożonej przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki.