Kształcenie zawodowe w 3D

FZUG

„Kształcenie zawodowe w 3D”

 

  • Wartość projektu ogółem: 2 027 703,14 zł,
  • wydatki kwalifikowalne: 2 027 703,14 zł,
  • kwota dofinansowania: 1 824 932,82 zł (90%),
  • wkład własny Powiatu: 202 770,32 zł (10%).

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe w 3D” jest realizowany przez Powiat Iławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”.  Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 7 sierpnia 2018 r.  Realizatorami Projektu są dwie powiatowe jednostki oświatowe – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

Celem Projektu jest podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych w Zespole Szkół
im. Bohaterów Września 1939 Roku oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Realizację Projektu zaplanowano od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r.  W  ramach zadania w Zespole Szkół w Iławie powstaną 2 pracownie do nauki zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej (pracownia modelowania i drukowania cyfrowego oraz pracownia projektowania graficznego), jak również 1 pracownia teoretycznej nauki zawodu technik przemysłu mody (pracownia projektowania i modelowania ubiorów), natomiast w PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie praktycznej nauki zawodu technik przemysłu mody. Doposażenie pracowni zawodowych w niezbędny, nowoczesny sprzęt informatyczny, wysokiej klasy maszyny i urządzania poprzedzone zostanie wykonaniem prac remontowych i adaptacyjnych, tak by stworzyć ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością. Zakres wnioskowanego doposażenia pracowni zawodowych poprzedzono inwentaryzacją zasobów obu placówek oraz przeprowadzoną analizą ich przydatności w odniesieniu do modernizowanych kierunków kształcenia. Pracownie zostaną doposażone w sprzęt, maszyny i urządzenia o wartości ok. 1 mln 600 tys. zł. Dodatkowo w ramach zadania 8 nauczycieli kształcenia zawodowego zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji TIK.

Zamierzenie projektowe poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego wywrze bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia, uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej, jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej wychodzącej na rynek pracy. Projekt sprzyja intensyfikacji współpracy szkół z przedsiębiorcami ponieważ program nauczania praktycznego zostanie uspójniony z wymaganiami naturalnych warunków pracy, rekomendacjami przedsiębiorców, z którymi podpisane zostały stosowne porozumienia o współpracy.