Ośrodki pomocy i wsparcia

Ośrodki pomocy i wsparcia

Link jest odnośnikiem do informacji o:

- ośrodkach pomocy dla osob pokrzywdzonych przestepstwem

- Młodzieżowych Klubach Integracji Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

- miejscach bezpiecznych przesłuchań "NIEBIESKIE POKOJE" na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

- specjalistycznych ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

- ośrodkach lecznictwa odwykowego

- placówkach świadczących usługi w zakresie interwencji kryzysowej

- placówkach opiekuńczo-wychowawcze: świetlice środowiskowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

- placówkach opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego: świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

- placówkach poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego