Wyniki konsultacji społecznych

WYNIK
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2018r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

W celu poznania opinii, wniosków i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 186/870/17 z dnia 12 września 2017r. przekazał do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2018r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 13 września do 19 września 2017r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku i na zewnątrz Starostwa Powiatowego w Iławie.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2018r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego (Dz. U. Woj. Warm. - Mazur. z 2016r. , poz. 2854, ze zm.) wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.