Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo- Różnowo.

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 185/861/17 z dnia 05 września 2017 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo- Różnowo.
 
1.      Cel konsultacji:
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo- Różnowo.
 
2. Przedmiot konsultacji.
Projekt „Uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo- Różnowo.”
 
3.Ustala się następujące terminy konsultacji:
- rozpoczęcie: 11 września 2017 r.
- zakończenie 17 września 2017 r.
 
4. Forma konsultacji:
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag. Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie do zakończenia konsultacji tj. do 24 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie), na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława,
faxem na numer 89/644 80 66 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
4. Zakres terytorialny konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach w sprawie ww. uchwały.
 
Informacji udziela Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie,
ul. Tadeusza Kościuszki 33A – Pan Radosław Augustyniak , tel. 89/ 644 80 62.