Wyniki konsulatcji społecznych

WYNIK
konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego


W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 167/769/17 z dnia 30 maja 2017 r. przekazał do konsultacji projekt  uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 7 do 14 czerwca 2017r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. Projekt uchwały udostępniono również w formie wyłożenia go w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie.
    Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.
 Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, wyniki konsultacji
są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach.