Powiat w liczbach

Powiat iławski o powierzchni 1385,2 km2 leży w zachodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajdują się 162 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 594,5 km2, a lasy 342,7 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zwiększyła się o 1,7%, w 2009 r. w powiecie iławskim mieszkały 90442 osoby. Spośród mieszkańców powiatu 22,3% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 6,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,9% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była niższa (703) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (28,0%), budownictwo (13,1%) i przetwórstwo przemysłowe (10,3%).

Powiat charakteryzuje się niską stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 11,1%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (29,0%), kolejną osoby w wieku 24 lata
i mniej (26,7%).

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 35 zakładów opieki zdrowotnej i 10 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 483,1 tys.porad lekarskich i 64,4 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 41
(w województwie 43).

Powiat dysponuje 24 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 1,3 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 25,9 tys. osób, w tym 1,6 tys. obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 28,8%, w województwie 29,6%.

Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie iławskim w 2008 r. wyniosła 457,9 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 33,1 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 49,6 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 72,5%.

źródło GUS