INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

infoW związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” oraz budżetu powiatu na 2019 r. można składać propozycje zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2019r. oraz propozycje zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Zapraszam do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2019 r.

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławiedo 24.08.2018 r. (I piętro, pokój 115).

II. Informuję o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Propozycje powinny zawierać:
1. rodzaj i nazwę zadania publicznego,
2. opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
3. sugerowany termin realizacji zadania,
3. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławiedo 03.09.2018 r. (I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na 2019 r.


Zachęcamy do składania propozycji.
Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:
*  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
*   Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa  
(Katarzyna Marchelek – pok. 113, tel. 89/649 08 38).


Starosta Powiatu Iławskiego
      /-/ Marek Polański